Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Utolsó frissítés időpontja: 2020. február 25.)

A Richter Gedeon Nyrt. [székhely: 1103, Budapest, Gyömrői út 19-21); cégjegyzékszám: 01-10-040944); a továbbiakban „mi”, „minket” vagy a „Társaság”] megtesz minden tőle telhetőt az egyének magánszférájának és személyes adatainak védelme érdekében. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, hogy a honlapunk (a továbbiakban „Honlap”) felhasználóinak, látogatóinak és a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokra (a továbbiakban „Szolgáltatások”) feliratkozóinak (a továbbiakban „Érintettek”) személyes adatait miként kezeljük. Szolgáltatásainkat 16 év alatti Érintettek (a továbbiakban „fiatalkorúak”) nem jogosultak használni, és kérjük, hogy fiatalkorúak semmilyen személyes adatukat ne adjanak meg a Társaság számára.

Kérjük, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót Honlapunk általános Felhasználási Feltételeivel és a Süti Tájékoztatóval együtt olvassa át.

A jelen közlés frissítése útján bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatkezelési Tájékoztatóját, és szükség esetén kérni fogjuk Öntől a változások elfogadását. Az Adatkezelési Tájékoztató legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatkezelési Tájékoztató tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

KI AZ ADATKEZELŐ?

Az adatkezelő a Társaság. Az Ön személyes adatát a Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletére (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy „GDPR”), és a Honlapra irányadó nemzeti jogszabályok alapján kezeli.

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért Szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek. Az Ön mint Érintett személyes adatait munkatársaink kezelik, azokat mindig bizalmasan kezeljük, és kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira használjuk fel. Az adatkezelések és azok céljai az alábbiak lehetnek

 1. Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan teljesítsük a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire;
 2. a Szolgáltatásink Ön általi igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések vagy kommunikációk küldése;
 3. csalás, visszaélés elleni védekezés vagy ezek megelőzése, valamint a Honlapunkon keresztül folyó kommunikáció biztonságának biztosítása;
 4. ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása; vagy
 5. panaszkezelés, valamint az általános Felhasználási Feltételeink, Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk érvényre juttatása.

Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és Süti Tájékoztatóban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul. Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön az általunk, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, azt eredményezheti, hogy Szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani. Amennyiben bármilyen kommunikációnk közvetlen üzletszerzési („direktmarketing”) elemet – ideértve a hírlevelek küldését is – tartalmaz, úgy azzal kapcsolatosan külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

Amennyiben Ön szerződést köt velünk vagy feliratkozik Szolgáltatásainkra, úgy személyes adatainak kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján kezeljük olyan mértékéig, amennyiben az szükséges az Ön által igényelt Szolgáltatások nyújtásához vagy – a szerződéskötést megelőzően – az Ön kérésének teljesítéséhez kapcsolódó lépések megtételéhez.

Személyes adatának kezelésére a Társaság mint adatkezelő jogos érdekének biztosítása céljából is kezelhetjük, úgy mint például csalások megelőzése és azok elleni védekezés érdekében, szakmai kapcsolataink ápolása érdekében, termékeinkről való tájékoztatás nyújtása érdekében, panaszok kezelése és felhasználási feltételeink érvényesítése érdekében.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTHETÜNK?

Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük.

 • Név (vezetéknév és keresztnév). Ezen információk alapján tudjuk azonosítani Önt.
 • E-mail cím. Ennek az információnak a segítségével azonosítjuk Önt és küldünk Önnek értesítéseket. Illetőleg email címe megadásával és az email címére küldött megerősítő link segítségével tud részt venni a Richter Anna Díj döntőbe jutott munkáinak közönségszavazásán annak érdekében, hogy az Ön által legjobbnak ítélt munká(ka)t szavazatával támogathassa. Az e-mail címeket ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtására is használjuk.
 • Üzenetre vonatkozó információ. Rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát.
 • Általános használatra vonatkozó információ. Olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy Ön miként veszi igénybe Szolgáltatásainkat, amikor Honlapunkat használja. Ennek része a viselkedés megfigyelése és beállítások közötti keresés, a Honlapunkon történt kereséseiről és a böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás (beleértve az IP címeket, a látogatás idejét, a meglátogatott oldalakat, oldalakon tett interakciókat, korlátozott részletezettségű helyadatokat, a felhasználó eszközét és szoftverét, első vagy újbóli meglátogatás tényét, forgalmi információkat). Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell.

HASZNÁLUNK SÜTIKET?

 Honlapunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. Ennek segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, és a sütik segítenek minket Honlapunk fejlesztésében is. A süti olyan betűkből és számokból álló, kis fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolunk, ha Ön ehhez hozzájárul. A sütik az Ön számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak. További információkért a Honlapokon használt sütikről, kérjük, olvassa el a különálló Süti Tájékoztatónkat itt  https://blvd.hu/cookie-tajekoztato

HOL TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS KI LÁTJA AZOKAT?

Kizárólag a Richter azon engedéllyel rendelkező munkatársai és szervezeti egységei férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek az adott adatokra tevékenységük végzéséhez szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi (az alábbi részletezett esetek kivételével).

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha

 1. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
 2. Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap, illetve ha Ön tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen;
 3. a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik; valamint
 4. a Társaságra vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a Társaságot adatkezelésre kötelezi, illetve a Társaságra ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy a Társaság követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

MILYEN NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS TÖRTÉNIK?

Amennyiben nem tájékoztatjuk Önt másképp ebben az Adatkezelési Tájékoztatóban vagy bármely más kommunikációnkban, nem továbbítjuk az Ön személyes adatát olyan országba vagy olyan területre, amely az Európai Gazdasági Térségen kívül található.

HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

 Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmét, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos. Az általunk kezelt információk biztonságának védelme érdekében Secure Sockets Layer („SSL”) protokollt és jelszavas kódolást alkalmazunk.

MILYEN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

Ön jogosult kérni a hiányos, hibás, nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést huszonöt (25) napon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatai törlését, azonban jogszabály előírhatja számunkra, hogy az ilyen adatokat megtartsuk (illetve, hogy zároljuk vagy jelöljük meg az ilyen információt bizonyos időre, amely esetben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően teszünk eleget).

Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől.

Jogosult továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére vagy továbbítására kizárólag valamely szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, a saját jogos érdekünk, az adatokat átvevő személy vagy egyéb harmadik személy érdekeinek érvényesítéséhez van szükség (kivéve, ha az adatkezelés kötelező); továbbá ha azt a jogszabályok megengedik. A tiltakozást a benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozást illetően hozott döntésünkkel nem ért egyet, Ön jogosult a kifogást elutasító döntés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül bírósági eljárást kezdeményezni.

Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, a Társaság adatkezeléseit felügyelő illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat, név szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. ; honlap: www.naih.hu; telefonszám: +36 1 391 1400 ; fax szám: +36 1 391 1410 ; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu ) vagy ahhoz az illetékes adatvédelmi szabályozó hatósághoz, amely az Európai Unió azon tagállamában található, ahol az Ön lakóhelye, munkavégzésének helye vagy az adatvédelmi jogsértés helye van.

A jelen Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az ilyen hivatkozott oldalak érdekkörünkön kívül esnek és saját adatkezelési szabályzataiknak megfelelően üzemelnek. Az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlatáért Társaságunk nem felelős.

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN?

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben további információra lenne szüksége vagy érintetti jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Társaság erre kijelölt csatornán keresztül (telefonszám: +36 1 431 5719 ; e-mail cím: dataprotection@richter.hu )